REGULAMIN KONKURSU „ZAPROJEKTUJ KOSZULKI LIBERO”

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Zaprojektuj koszulki libero” (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem konkursu jest ALURON VIRTU WARTA ZAWIERCIE SA z siedzibą w Zawierciu, ul. Blanowska 40, 42-400 Zawiercie, NIP: 649 230 95 09, REGON: 367894183 (dalej: „Organizator”).
 3. Uczestnikiem konkursu (dalej: „Uczestnik”) może zostać każda osoba, posiadająca pełną zdolności do czynności prawnych lub niepełnoletnia, posiadająca zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, oraz posiadająca odpowiednie oprogramowanie do grafiki komputerowej.
 4. Uczestnik, wysyłając zgłoszenie, oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę i akceptuje jego warunki, zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień, a jego udział w Konkursie jest dobrowolny.
 5. Konkurs trwa od 9 do 15 września 2019 roku do godziny 20:00 i odbywa się na stronie internetowej klubu www.aluroncmc.pl (dalej: „Strona”) oraz na oficjalnym koncie klubu na Facebooku (dalej: „Fanpage”).
 6. Konkurs nie jest przeprowadzany, popierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu sprawują osoby wytypowane przez Organizatora.
 8. Konkurs polega na zaprojektowaniu wyglądu koszulki meczowej dla obu libero drużyny siatkarskiej seniorów Organizatora zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Organizatora.
 9. Przesyłając projekt, Uczestnik deklaruje, że to jemu przysługują wszelkie prawa autorskie, zarówno majątkowe, jak i niemajątkowe, do zgłoszonego projektu.
 10. Wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez zgłoszony projekt przepisów prawa lub praw osób trzecich, będą kierowane przez Organizatora bezpośrednio do danego Uczestnika.
 11. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją konkursu jest Organizator.
 12. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.
 13. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji konkursu wyłącznie do czasu wyłonienia oraz ogłoszenia jego Zwycięzcy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w konkursie.
 15. Administrator zastrzega sobie prawo do opublikowania lub przedstawienia tożsamości Uczestników za pomocą środków informatycznych albo masowego przekazu. Zwycięzca nie jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu.
 16. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, takim jak instytucje państwowe, jedynie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 17. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 18. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania i prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie, w którym przepisy prawa nie stanowią inaczej również prawo do ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 19. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 20. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 21. Z chwilą doręczenia projektu Organizatorowi, Organizator uzyskuje licencję niewyłączną, upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
  1. wykorzystania na stronie internetowej Organizatora,
  2. wykorzystania na kontach Organizatora w mediach społecznościowych,
  3. utrwalania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo,
  4. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo,
  5. wprowadzania do obrotu,
  6. promocji i reklamy, merchandisingu.
 22. Nagrodą jest egzemplarz koszulki meczowej wykonanej według zwycięskiego projektu wraz z autografem zawodnika, którego dotyczy projekt (dalej: „Nagroda”). Nagroda zostanie przekazana osobiście przez zawodnika.
 23. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inną nagrodę ani na pieniężny ekwiwalent jej wartości.
 24. O przyznaniu Nagrody decyduje komisja konkursowa składająca się z osób wskazanych przez Organizatora.
 25. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail lub wiadomości prywatnej na Facebooku, odpowiednio do formy zgłoszenia do konkursu.
 26. Z chwilą przyznania Nagrody Uczestnikowi, Uczestnik zobowiązuje się zawrzeć umowę z Organizatorem, na mocy której przeniesie na Organizatora nieodpłatnie wyłączne majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo,
  2. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo,
  3. wprowadzania do obrotu,
  4. promocji i reklamy, merchandisingu
  5. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
  6. publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),
  7. publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,
  8. wystawiania,
  9. wyświetlania,
  10. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian,
  11. użyczania i/lub najmu,
  12. dzierżawy,
  13. nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną,
  14. nadawania za pośrednictwem satelity,
  15. równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) dzieła,
  16. wyrażania zgody na korzystanie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w szczególności zmiany, korekty lub modyfikacji dla celów opisanych w podpunktach 26.1.-26.15. powyżej,
  17. udzielania sublicencji podmiotom trzecim na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.
 27. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.
 28. W celu przekazania Nagrody, zwycięzca Konkursu w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej numer telefonu w celu ustalenia terminu przekazania Nagrody. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, Nagroda nie zostanie przekazana.
 29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych lub  zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany, co uniemożliwia odszukanie Uczestnika. W takim przypadku Nagroda nie zostanie przekazana.
 30. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
 31. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia zwycięzców.
 32. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 33. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “ Zaprojektuj koszulki libero”.
 34. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 35. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 36. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 37. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach zostanie zamieszczona na Stronie oraz na Fanpage.
 38. Regulamin jest dostępny na Stronie.

SPONSORZY

Zobacz wszystkich

OFICJALNA STRONA
Aluron Virtu CMC Zawiercie

Aluron Virtu CMC Zawiercie 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony www Śląsk

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!